Životopis

 

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

NEUROVON s.r.o.

 

Jazykové znalosti: aktivně angličtina, pasivně španělština, ruština

 

 

VZDĚLÁNÍ:

 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, magisterské studium oboru všeobecné lékařství, 1989-1995.

 • udělen titul MUDr. - 3/1995

 

Postgraduální studium: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, doktorské studium, obor neurologie, 1998-2005. Školitel Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.                                 Téma doktorské dizertační práce: „Polyneuromyopatie kritického stavu“.

 • mezinárodní vědecký doktorát Ph.D. - 3/2005

 

Habilitace: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor neurologie.

Habilitační práce: „Nové perspektivy léčby vrozených nervosvalových onemocnění“  obhájena 24.4.2008.

 • jmenování docentem neurologie - 1.6.2008

 

 

LÉKAŘSKÉ SPECIALIZACE:

Atestace a licence:

 • I. atestace z neurologie - 4/1998
 • II. atestace z neurologie - 5/2001
 • Funkční odbornost v oboru elektromyografie - 4/2003
 • Specializovaná způsobilost v oboru neurologie – 1/2010
 • Licence České lékařské komory – neurologie – 1/2010
 • Licence České lékařské komory – dětská neurologie – 1/2010

 

Specializace:

 • Neurologie a dětská neurologie.
 • Elektromyografie a klinická neurofyziologie.
 •  Svalové dystrofie a další neuromuskulární onemocnění u dětí i dospělých.
 • Experimentální terapie neuromuskulárních a neurodegenerativních onemocnění.      

 

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE:

 

 • Molecular Myology Laboratory, Friedrich-Baur-Institute, Department of Neurology, Ludwig Maximilians University of Munich, Munich, Germany (Prof. Hanns Lochmüller), 2007.
 • Institute of Human Genetics, University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom (Prof. Kate Bushby, Prof. Volker Straub), 2007.
 • The International Center for Cell Therapy and Cancer Immunotherapy (CTCI),       The Weizmann Medical Center, TelAviv, Izrael (Prof. Shimon Slavin), 2009, 2012.

 

 

PRACOVIŠTĚ:

 • Klinika dětské neurologie  LF MU a FN Brno, Černopolní 9, Brno 625 00, od 1.9.2001 – dosud.
 • Soukromá neurologická společnost NEUROVON s.r.o., U sokolovny 14, Brno, od 1.1.2012 - dosud
 • Neurologická klinika  LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00, 10.7.1995  -  31.8.2001.

 

 

VĚDECKO - VÝZKUMNÁ ČINNOST:

 

A: Mezinárodní projekty:

 • CARE-NMD: Dissemination and Implementation of the Standards of Care for Duchenne Muscular Dystrophy in Europe including Eastern countries. Grant EU. Spoluřešitel. Hlavní řešitel: Dr. Janbernd Kirschner. University Medical Centre Freiburg, SRN. 2009-2013.
 • TREAT-NMD: Translational Research in Europe – Assessment and Treatment of Neuromuscular Diseases. Network of Excellence. Grant EU. Spoluřešitel. Hlavní řešitel: Prof. Kate Bushby. University of Newcastle upon Tyne, Institute of Human Genetics, Newcastle upon Tyne, UK. 2007-2011.

 

B: Granty IGA a GAČR:

 • GAČR 13-199105: Studium dilatační kardiomyopatie spojené s Duchennovou svalovou dystrofií na modelové tkáni tvořené kardiomyocyty derivovanými z iPS buněk. Odborný spolupracovník řešitele. 2013-2015.
 • IGA MZČR NR/9517-3: Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie Charcot Marie Tooth typ 1A. Spoluřešitel. 2007-2010.
 • IGA MZČR 1A/8608-4: Molekulární aspekty diagnostiky a terapie spinální svalové atrofie. Odborný spolupracovník řešitele. 2005-2008.
 • IGA MZČR NR-8087-3: Diagnostika neurodegenerativních svalových poruch pomocí analýzy mRNA/DNA vytypovaných genů a chromozomálních lokusů. Odborný spolupracovník řešitele. 2004-2006.
 • IGA MZČR NF-5980-3: Polyneuromyopatie kriticky nemocných. Odborný spolupracovník řešitele. 2000-2003.

 

C: Klinické studie:

 • Klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti Atalurenu (PTC124®), fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie u pacientů s dystrofinopatií způsobenou nonsense mutací. (PTC124-GD-020-DMD). PTC Therapeutics, Inc. 2013-2015. Principal Investigator.
 • Fáze III, otevřená pokračovací studie dlouhodobé bezpečnosti, tolerability a účinnosti Drisapersenu (GSK2402968) u pacientů s DMD (DMD114 349). GlaxoSmithKline, s.r.o. 2013-2015. Principal Investigator.
 • Stanovení účinnosti a bezpečnosti GSK2402968 u pacientů s DMD. Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie. (DMD114 044). GlaxoSmithKline, s.r.o. 2011-2013. Principal Investigator.
 • Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti pregabalinu v léčbě pacientů s bolestivou periferní diabetickou neuropatií a bolestí při chůzi. (A0081269). Pfizer, s.r.o. 2012-2013. Principal Investigator.
 • Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A. Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie. 2007-2010. Co-investigator.

 

D: Další odborné projekty:

 • Experimentální terapie sclerosis multiplex a dalších neurodegenerativních onemocnění kmenovými buňkami (ve spolupráci s The International Center for Cell Therapy and Cancer Immunotherapy CTCI, Prof. Shimon Slavin, TelAviv, Izrael).
 • On-line DMD/BMD národní registr. Centrální databáze českých a slovenských pacientů s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofií.

 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně:

 • docent, 6/2008 – dosud
 • odborný asistent, 1/2004 –  5/2008
 • odborný učitel programu Evropského sociálního fondu v ČR - CZ.1.07/2.2.00/15.0187 „Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU“
 • pregraduální i postgraduální výuka domácích i zahraničních studentů LF MU
 • školitel v doktorském studijním programu (Ph.D.) v oboru neurologie          

Ostatní pedagogická činnost:

 • člen odborné komise v rámci státní rigorózní zkoušky a oponent odborných prací (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně)
 • odborný garant vzdělávacího programu lékárníků, financovaného EU (Lékárnická akademie, Praha, reg. č. CZ 1.04/1.1.00/46.00002)

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

 

 

 

OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

 

 • recenzent odborných časopisů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Pediatrie pro praxi, Acta Medica.
 • recenzent odborné monografie: Onemocnění dětského neurokrania.(MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.)
 • autor soudně znaleckých posudků: (3x)
 • oponent doktorských dizertačních prací (UK v Praze, 2. LF)
 • hodnotitel grantových žádostí (Prinses Beatrix Fonds, Den Haag, Nizozemí)
 • odborný poradce občanského sdružení Parent Project

 

ČLENSTVÍ v odborných společnostech a výborech:

 

 • World Muscle Society, London, UK
 • TREAT-NMD global database oversight committee (GDOC), Newcastle upon Tyne, UK
 • Kurátor národního registru DMD/BMD pacientů
 • Neurologická společnost ČLS JEP – Sekce neuromuskulární
 • Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
 • Společnost dětské neurologie ČLS JEP

 

Aktualizováno: 6.7.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás