Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

NEUROVON s.r.o.

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

 

  • 34 původních prací, z toho 25 v časopisech s IF, 10 x z nich 1. autor, nebo stejný podíl jako 1. autor.
  • Kumulativní IF=62,25.
  • 2 kapitoly v zahraničních monografiích (vydaných v USA).
  • 5 pedagogických publikací.
  • 72 konferenčních abstrakt.
  • Přes 200 citací v SCI (Web of Science).

 

 

MONOGRAFIE

VĚDECKÉ ČLÁNKY

ABSTRAKTA, VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY, PEDAGOGICKÉ PUBLIKACE

 

 

VÝZNAMNÉ PUBLIKACE

 

 

Vondracek P, Fajkusova L, Hermanova M, Balintova Z, Seeman P, Mazanec R, Zapletalova E, Brabec P. New Perspectives in the Treatment of Inherited Neuromuscular Disorders: Innovative Ideas for Third Millenium. In: Engels JV, editors. Focus on Birth Defects Research.

1st ed. New York: Nova Science Publishers; 2006. p.161-183. ISBN:1-59454-959-1.

 

Kapitola v  monografii věnované výzkumu vrozených vývojových vad,  pojednává o vybraných hereditárních nervosvalových onemocněních, jejich příčinách, symptomech, diagnostických postupech a možnostech léčby. Je zaměřena na nové perspektivy v léčbě těchto chorob, které se objevují díky moderním metodám molekulární biologie, genové a buněčné terapie. Práce přináší nejenom přehled aktuálního stavu světového výzkumu, ale také výsledky vlastní výzkumné práce na tomto poli. Publikaci vydalo renomované nakladatelství odborné literatury Nova Science Publishers, Inc v USA (https://www.novapublishers.com).

 

 

 

 

Vondracek P, Seeman P, Hermanova M, Fajkusova L. X-linked Charcot-Marie-Tooth Disease: Phenotypic Expression of a Novel Mutation Ile127Ser in the GJB1 (Connexin 32) Gene. Muscle Nerve 2005; 2: 252-255.

Práce je zaměřena na problematiku X vázané hereditární neuropatie CMTX1. Popisuje nově detekovanou mutaci Ile127Ser v genu pro Connexin 32, která nebyla dosud popsána a kterou jsme uvedli do mezinárodní databáze mutací, způsobujících hereditární neuropatie v  belgických Antwerpách (https://www.molgen.ua.ac.be/CMTMutations). Detailně je popsána fenotypová exprese této mutace a patofyziologie choroby. Práce byla 3-krát citována v prestižních mezinárodních časopisech s vysokým IF (viz citace).

 

 

 

IF=2,45

 

Vondracek P, Bednarik J. Clinical and Electrophysiological Findings and Long–term Outcomes in Paediatric Patients with Critical Illness Polyneuromyopathy. Eur J Paediatr Neurol. 2006; 4: 176-181.

 

Publikace popisuje klinické a elektrofyziologické charakteristiky neuromuskulárních komplikací u kriticky nemocných pediatrických pacientů a vyhodnocuje jejich dlouhodobou prognózu.  Tato problematika nebyla dosud u dětí systematicky studována. Zjištěné výsledky mají významný dopad na další management a rehabilitaci pediatrických nemocných, kteří přežijí epizodu kritického stavu na jednotce intenzivní péče.

 

 

 

IF=2,00

 

Významnost citací spočívá v  jejich uvedení v  prestižních mezinárodních odborných časopisech, zaměřených na vědecký výzkum v oblasti lékařské genetiky a molekulární neurogenetiky.

 

 

DALŠÍ VÝZNAMNÉ PUBLIKACE:

 

  • Vondracek P, Hermanova M, Vodickova K, Fajkusova L, Brichtova E, Skotakova J. White Matter Involvement in Neuromuscular Disorders. In: Westland TB, Calton RN, editors. Handbook on White Matter: Structure, Function and Changes. 1st ed. New York: Nova Science Publishers; 2009. p. 89-109. ISBN: 978-1-60741-034-8.

 

  • Brabec P, Vondracek P, Klimes D, Baumeister S, Lochmüller H, Pavlík T, Gregor J. Characterization of the DMD/BMD patient population in Czech Republic and Slovakia using an innovative registry approach. Neuromuscul Disord. 2009; 4: 250-254. (stejný podíl prvních 2 autorů)

 

  • Vondracek P, Oslejskova H, Kepak T, Mazanek P, Sterba J, Rysava M, Gal P. Efficacy of Pregabalin in Neuropathic Pain in Paediatric Oncological Patients. Eur J Paediatr Neurol. 2009; 4: 332-336

 

 

Kontaktujte nás